Beeksisaa Qaxarrii

Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa gitoota hojii banaa Godinaalee,Bulchiinsa, Magaalaa fi Aanaalee qabu irratti hojii barbaddoota dorgomsisee 

dhaabbiidhaan qaxaruu ni barbaadaa.Kanaafuu,dorgomtootni ulaagaalee dandeetti armaan gaditti ibsaman kan guutuu danda’an kamiyyuu

guyyaa beeksisni bahee irraa eegaalee guyyoota hojii torbaa (7) keessatti  ATGO fi  Damee Godinaalee fi Bulchinsa Magaalaa hundaa keessatti

qaamaan dhiyaachuun galmaa’u kan dandeessan ta’uu ni beeksifna.

 

 

 

 

    Gabatee:- Ulaagaa Dorgomiidhaafi Barbaachisu
Lakk

Waamama

Gitaa Hojii 

Sadarkaa Sadarkaa Barnootaa Gosaa Barnoota Muxxannoo Waggaa  Baay’ina Mindaa  Iddoo Hojii 
1 Dursaa Garee  Seeraa IX LLB/LLM Barumsaa Seeraa wag 5/3 5 10,461  G/Sh/kaabaa
G/Q/wallagga 
GAONF  
G/A/Lixaa 
G/H/Bahaa 
2 Ogeessaa Seeraa VIII LLB/LLM Barumsaa Seeraa wag 2/0 8 9,309 Godinaa,Sh /Kaabaa  fiichee  G/W/Bahaa  G/Q/Wallagga   M.L/Xaafoo  G/ H/Lixaa  Magaala  ciroo  G/Gujii Lixaa
G/H/G/Wallagga G/H/Lixaa
3 Ogeessaa Seeraa VII LLB Barumsaa Seeraa waga 0 12 6,083 Godinaa Jimmaa
G/ Jimma A/Mannaa fi O/Beyemii 
G/W/Lixaa A/Najjoo, Ganjii, B/Coqorsaa,yubdo fi M.Mandii   Sh/k/ixaa A.Bachoo
G/ H/Lixaa Gamachiis
G/Sh/lixa Dandii 
G/H/Lixaa M.badeessaa
4 Adminisretara  Siistamaa VII BA

Saayinsii odeeffannoo,

saayinsii kompiitaraa,

information teekinooloojii,

komiiparii ingenering,

MIS,Softwere engineering,

hardwere engineering, qabu/du

0 11 6,083 Godinaa Sh/Lxaa  Aanaa midaa qanyii , G/ Sh/kabaa Jiddaa 
G/Bunno Beddalle Deeggaa
G/Jimmaa L/Saqaa Gommaa, Geeraa, M.Agroo 
G/W/Lixaa M.Najjoo  N/Kaabaa 
G/W/Bahaa N.Qumbaa
 G/I/A/Booraa Hurumuu  
5 Ogeessaa Sassabii galii  V Diploomaa ykn 10+3 ykn Level III

Accounting,MGT,

Tax Administration,

Economics,Business Mgt,

Bus.adm.PFM,Acct& faay,

Bank.& faay

Wag 4 15 4,676 Godinaa Sh/lixa Daannoo, Mee.roobii ,jibaata G/Jimmaa L/Saqaa G/ Baalee M.Gobbaa  fi  D/Sarar  G/W/Lixaa Ayiraa,    Haaruu fi B/Dirmajii  G/ W/Bahaa Diggaa, kiiramuu ,H/Galaan  G/Q/wallagga G/Qebbee 
6 Ogeessaa Galmeessaa k/Gibiraa V Diploomaa ykn 10+3 ykn Level III

Saayinsii kompiteeraa,

MIS,Informeeshinii siistami fi IT 

wag 4 7 4,676 Godina Jimmaa Aanaa manna  N/Benjaa G/Baalee D/Sarar  G/W/Lixaa Ayiraa Beegii  H/Galaan G/ H/Lixaa M.Badeessaa
7 Ogeessaa Ragaa Galii V Diploomaa ykn 10+3 ykn Level III

Accounting,MGT,Tax Administration, Economics,Business Mgt,

Bus.adm.PFM,

Acct& faay,Bank.& faay

Wag 4 4 4,676 Godinaa W/Lixaa Ayiraa   Begii   B/Gameel fi B/Coqorsa 
8 Haala Mijeesituu IV Diploomaa,10+3 ykn Level III 

Saayinsii Barreessummaa  fi

Bulchinsaa Wajjiraa qabdu/qabu 

Wag 2 4 3,523 Godina Jimmaa L/Saqaa  G/W/Lixaa Haaruu
G/  Sh/Bahaa M.Matharaa
 G/H/Lixaa M.Badeessaa 
9 Ogeessaa Sassabii galii taksii fi qaba teembira VI Digirii jalqabaa

Accounting,MGT,

Tax Administration,

Economics,Business Mgt,

Bus.adm.PFM,Acct& faay,

Bank.& faay

o 13 6,083  Godinaa Sh/Lixaa Cobii G/Jimmaa, N/Benjaa
G/ H/G/Wallagga Anaa,J/Raaree
 G/W/Lixaa Aanaa Ganjii
  B/Gambeel  Haaruu,N/kaabbaa
G/I/A/Boraa Aanaa Diiduu
 G/Q/Wallaggaa Aanaa, Y/WalalAnfiloo
G/Sh/bahaa Magaala Mathaara
G/H/Lixaa Aanaa D/Labuu
 Aanaa Badeessa 
10 Ogeessaa Herregaa galii fi deebi’ani  VI  Digirii jalqabaa

Accounting,Mgt,

TaxAdministration,

Economics,Business mgt,

Bus.adm.PFM,

Acct&faay,Bank.& faay

o 6 6,083  Godinaa Jimmaa, Aanaa mannaa fi O/Beyemii
G/H/G/Wallagaa Aanaa H/Bulluq
 J/Raaree, G/W/Lixaa Aanaa
 Haaruu  G/W/Bahaa Aanaa Ibantuu
11 Ogeessaa Odiitii Taksii VI Digirii jalqabaa

Accounting,Mgt,

Tax Administration,

Economics,

Business mgt,Bus .adm.

PFM,Acct&faay,

Bank.&faay

o 12 6,083  Godinaa  Sh/Lixaa Aanaa Cobii
Mee.Waliqixee  G/Bunno Beddalle Aanaa Gachi  G/Jimmaa Aanaa Geeraa
 G/W/Lixaa Aanaa N/Kaabbaa
 G/ I/A/Bora Aanaa Diiduu
 Dooranii,  Algee sachii
 G/ Q/Wallagga Aanaa sadii canqaa,  L/Qilee fi giddamii,
G/H/Lixaa M.Baddeessaa 
12 Ogeessaa Dookumanteeshinii fi  Rikordii VI Digirii jalqabaa

Acconting,Economics,

Mgt,Paabilikii,

faayinaansii,Istatistiiksii,

Management Information system,

bulchinsa taaksii,

Saayinsii Laaybiraarii

o 1 6,083 Godinaa Q/Wallaggaa Aanaa Anfiloo  
13 Ogeessaa Hordoffii galii VI Digirii jalqabaa

Accounting,Mgt,

Tax Administration,

economics,Business mgt,

Bus.adm.PFM,

Acct&faay,Bank.&faay

o 6 6,083 Godinaa Bunno Badallee Aanaa Gachii 
G/W/Lixaa Aanaa hoomaa ,Haaruu 
G/  Q/wallagga Dalee sadii 
 G/Sh/Bahaa Magaala Matharaa
G/H/Lixaa Magaala Badeessaa  
14 Ogeessaa  Qabeenyaa Abbaa Iddaa Qabuu  VI Digirii jalqabaa

Barumsa Seeraa,

Saaynsii Polisii Economics,

Mgt,Acct,Bulchinsa Taaksii

o 5 6,083  Godinaa Jimmaa Aanaa Qarsaa L/Koossaa
G/W/Lixaa Aanaa Ayiraa, Jarsoo fi Qondaal
15 Ogessaa Murtii Taksii VI Digirii jalqabaa

Accounting, Mgt,

Tax Administration,

Economics,Business mgt,Bus.adm.PFM,ACCt,&faay,

Bank.&faay

o 8 6,083 Godinaa Jimmaa  Aanaa Maanna
G/W/Lixaa Aanaa Begii fi B/Coqorsaa
G/I/A/Bora Aanaa Diiduu,Harumuu, S/Noonnoo, Algee sachii,
G/H/Lixaa Aanaa Ciroo 
16 Ogeessaa Galmeessaa k/Gibiraa VI Digirii jalqabaa

Saayinsii kompiteeraa,

MIS,Informeeshinii siistamii fi IT  

o 2 6,083  Godinaa Jimmaa Magaala Agaaroo
H/G/Wallagga Aanaa Horroo Bulluq 
17 Ogeessaa Barumsaa fi komii  VI Digirii jalqabaa

Bus.Education,

seera Accounting,Mgt,

Tax Adminstration,economics businessmgt,

Bus.adm,PFM,Acct&faay,

Bank.&faay

o 6 6,083  Godina H/G/Wallagga J/Jaarte
G/W/Lixaa Aanaa N/Kaabbaa  fi Qondaala 
 G/I/A/Boraa Aanaa Diiduu fi Bachoo
 G/ Q/Wallaggaa Aanaa Anfiloo 
18 Ogeessaa Ragaa Galii VI Digirii jalqabaa

Accounting, Mgt,

Tax Administration,

Economics,Business mgt,Bus.adm.PFM,

ACCt,&faay,Bank.&faay

o 3 6,083 Godinaa W/Lixaa Aanaa Begii
I/A/Boraa Aanaa Hurumuu 
 Godinaa, G/Lixaa  
19 Ofiisara Qophii karooraa baajataa Hordoffii fi Gamaaggama  VI Digirii jalqabaa

Ikoonooksiin ,

development studies,

business administration ,

ogummawaan hoggansaa hojiinn,

manajimantiin .barnoota imaamataan (policy studies)

o 1 6,083 Godinaa I/A/Boraa Aanaa S/Noonnoo 
20 Ogeessaa MGG VI Digirii jalqabaa

Accounting, Mgt,Tax Administration,Economics,

Businessmgt,Bus.adm.PFM,Acct,& faay,Bank.&faay

o 1 6083  Godinaa Jimmaa Aanaa Manna 
21 Ogeessaa Dookumanteeshinii fi  Rikordii VII Digirii jalqabaa

Acconting,Economics,Mgt,Paabilikii,

faayinaansii,Istatistiiksii,Management Information system,bulchinsa taaksii,Saayinsii Laaybiraarii

o 7 6,083 Godinaa Sh/lixaa A/Daannoo Caliiyaa G/Jimmaa Aanaa saxxamaa ,L/Kossa, Geeraa ,G/Wal/Bahaa Aanaa B/Boshee G/H/Lixaa Aanaa D/Labuu 
22 Ogeesaa Hoogansaa Qabeenyaa Nama fi I/Dandeetti VII Digirii jalqabaa

Hoggansaa,qabeenya nama (HRM) ,

organizational development,

ogummaawaa hoggansaa hojiinn ykn managjimantii ykn karooraa fi hoggansa barnootaatiin (EDPM) ykn gaggeesummaa ykn barnoota Imaamataa ykn governance ykn development studies ykn bulchiinsa uummaataataatiin 

o 3 6083 G/Jimmaa Aanaa L/kosaa ,G/Baalee Aanaa D/Sarar , G/W/Lixaa Aanaa B/Dirmajii 
23 Ofiisara Qophii karooraa baajataa Hordoffii fi Gamaaggama  VII Digirii jalqabaa Ikoonooksiin ,development studies,business administration ,ogummawaan hoggansaa hojiinn,manajimantiin .barnoota imaamataan o 4 6083 G/Jimmaa Magaalaa Agaaroo,G/Q/Wallaggaa Aanaa S/Caanqaa, A/L/Qilee fi  A/G/Qeebbee
24 Ogeesaa Herrega galii fi Deebi'anii VII Digirii jalqabaa Accounting,Mgt,Tax Administration, economics,Business mgt,Bus.adm.PFM,Acct&faay,Bank.& faay o 1 6083 G/Jimmaa Aanaa L/Saqaa 
25 OgeessaaOditii Taaksii VII Digirii jalqabaa Accounting,Mgt,Tax Administration, Economics,Business mgt,Bus .adm.PFM,Acct&faay,Bank.&faay o 8 6083 G/Jimmaa Aanaa L/Saqaa  W/Lixaa Aanaa Ganjii, M/Mandii G/W/Bahaa Aanaa B/Booshee G/Q/Wallagaa Aanaa L/Qilee fi  D/Waabaraa  G/B/Baddallee Aanaa D/Hannaa  G/Gu/Lixaa
26 Ogeessa Murtii Galii VII Digirii jalqabaa Accounting,Mgt,TaxAdministration, Economics,Business mgt,Bus .adm.PFM,Acct&faay,Bank.&faay o 2 6083 G/W/Lixaa Aanaa Qondaalaa,G/Gujii Lixaa

 

 

  Hubachiisaa :-

           D orgomtooni Afaan hojii Mootummaa Naannichaa dhaga’uu, dubbisuu, dubbachuu fi barreessuu kan danda’u

  • v    Dorgomtoonni ragaa Barnootaa Orjinaala fi koppii hin deebine qabatanii dhiyaachuu qabu
  • v    Dorgomtoonni gita hojii Dipiloomaa ykn Level III fi IV gaafatu ragaa ‘’COC’’ dhiyeeffachuu kan danda’an,
  • v     Dorgomtoonni Universiitii beekamtii qabu irraa bara 2010 fi bara 2011 qofa kan eebbifaman ta’uu qabu.
  •  v  Dorgomtoonni gita hojii muxxannoo gaafatuu irrattii dorgomaan kamiyyuu xalayaa naamusaa isaa ibsu  wajjiiraa hojjaatuu irraa dhiyeefachuu kan danda’u.
  • v    Dorgomaan yoo darbe iddoo ATGO itti ramade deemee tajaajiluuf fedhii kan qabu ta’uu qaba.
  • v    Dorgomaan ragaa tola-ooltummaa yoo qabaate iyyannoo isaa waliin dhiyeefachuu ni danda’a.
  • v    Dorgomtoonni qaama midhamtoota fi Dubartootaa  ni jajjabeefamuu.
  • v    Dorgamtoonnii seeraa qormaata bahiinsaa (Exit Exam) milkaa’uu isaa ragaa dhiyeeffachu qabu.
  • v   Dorgomtoonni muxxannoo hojii hin gaafanee irratti galmooftani qabxii C.G.P.A-   Dhiiraaf 3.6 fi isaa olii   fi Dubartif 3.2 fi isaa olii ta’u qabu.
  • v    Guyyaan Galmee gaafa 18/5/2012 irraa eegalee guyyoota hojii 7(Torbaa) walitti aanee jiru keessatti  ta’a.