^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Our Services

Gosa Tajaajilootaa

Tajaajila Argachuuf Haal-Dureewwan Barbaachisan

 
 

Tajaajila galmeessa VAT, TIN fi hayyama maxxansa nagahee haala saffisaa fi qubsaa ta’een yeroo gabaabaa keessatti ni kennina

   

Tajaajila galmeessa lakkoofsa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa(TIN) ashaaraa qubaatiin deeggarame ni kennina

 • Koppii waraqaa eenyummaa Gandaa
 • Suuraa yeroo dhiyoo ka’e lama
 • Koppii waraqaa eenyummaa gaggeessaa Waldaa
 • Suuraa gaggeessa Waldichaa yeroo dhiyoo ka’e lama
 • Dambii ittiin bulmaataa fi barreeffama hundeeffama waldichaa
 • Xalayaa qaama seerummaa ittiin argate
 • Bakka bu’aa yoo ta’e ragaa bakka bu’iinsaa qaama seeraatiin kenname
 • Koppii waraqaa eenyummaa Gandaa
 • Koppii sertifikeetii TIN
 • Koppii hayyama daldalaa
 • Bakka bu’aa yoo ta’e ragaa bakka bu’iinsaa qaama seeraatiin kenname
 

Tajaajila galmeessa lakkoofsa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa(TIN) Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa fi Waldaalee adda addaa ni kennina

   

Tajaajila galmeessa taaksii dabalata qabeenyaa VAT ni kennina

   

Lakkoofsa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa (TIN) fi sertifikeetii taaksii dabalata qabeenyaa (VAT) yeroon ni haqna

 • Waraqaa qulqullinaa gibiraa fi taaksii irraa barbaadamu kaffalee xumuruu kan argarsiisuu dhiyeessuu qaba
 • Sertifikeetii VAT
 • Sertifikeetii TIN
 • Hayyama daldalaa
 • Waraqaa eenyummaa Gandaa
 • Bakka bu’aa yoo ta’e raga bakka bu’iinsaa
 

Tajaajila hayyama maxxansa nagahee yeroo gabaabaa keessatti ni kennina

   

Komii kenna tajaajilaa fi murtii gibiraa fi taaksii dhiyaatu qulqulessuun yeroon deebii ni kennina

   

Komii kenna tajaajilaa dhiyaatuu qulqulleessuun yeroon deebii ni kennina

 • Unkaa dhimma kanaaf qophaa’ee guutanii dhiyeessuu
 • Koppii murtii gibiraa fi taaksii akkasumas sanada deegarsaa unkaa dhimma kanaaf qophaa’ee waliin guutanii dhiyeessuu
 

Komii kenna tajaajilaa fi murtii gibiraa fi taaksii dhiyaatu qulqulessuun yeroon deebii ni kennina

   

Gibiraa fi taaksii akkasumas Seerota gibiraa haarawa bahaan irratti hubannoo fi barumsa itti fufiinsa qabu ni kennina

   

Lammiin kamiyyuu gibiraa fi taaksii akkasumas seerota gibiraa fi taaksii irratti hubannoo akka qabaatan gochuuf barumsa itti fufinsa qabu ni kennina

 • Fedhii fi gaaffii barumsaa dhiyeessuu
 • Qophaa’ummaa
 

Lammii Odeeffannoo seera gibiraa fi taaksii argachuu barbaadaniif odeeffannoo qulqulluu ta’e yeroon ni kennina

Sagantaa qabameef irratti hundaa’uun

 

Galii beeksifamu ni fuuna

   

Kaffaltoota gibiraa sadarkaa ‘A’tiif

 • Ibsa baasii fi galii (income statement)
 • Ibsa iddaa fi qabeenyaa (balance sheet)
 •  sanada ibsa dullumaa agarsiisuu Depreciation)
 • sanadota baasii fi galii fi bittaa fi gurgurtaa agarsiisan
 • sanada ittiin eeggannoo, kkf
 • Ibsa baasii fi galii (income statement)
 • Ibsa iddaa fi qabeenyaa (balance sheet) yoo dhiyeesse
 • Sanada ibsa dullumaa agarsiisuu (Depreciation)
 • Sanadota baasii fi galii fi bittaa fi gurgurtaa agarsiisan
 • Sanada ittiin eeggannoo fi kkf
 • Murtii tilmaama galii guyyaa agarsiisuu
 • Galmee herreegaa dhiyaate
 

Kaffaltoota gibiraa sadarkaa ‘B’tiif

   

Kaffaltoota gibiraa sadarkaa ‘C’tiif

   

Kaffaltoota taaksii dabalata qabeenyaa (VAT),‘VAT withholding’, gibira mindaa hojjattootaa fi herreegota kaffalaman irraa gibira hir’ifamee hafu (withholding 2%) tiif

 • Uunkaa VAT guutuu
 • Bittaa fi Gurgurtaa ji'a keessatti raawwatamee guutuu
 • Uunkaa irratti facaatii namoota irraa hir’ifamee guutuu
 • Peeroolii mindaan ittiin kaffalame 
 • Uunkaa TOT guutuu,
 • Bittaa fi Gurgurtaa ji'a keessatti raawwatamee guutuu
 

Kaffaltoota taaksii tarn ovarii tiif

   

Kaffaltii qaraxa teembeeraatiif

 • Tilmaama Gatii bittaa fi gurgurtaa qabeenyaa
 • Barreeffamaa fi Dambii ittin bulmaata waldaa kamiyyuu
 • Kiraa, waliigaltee, kontiraata
 • Aangoo bakka   bu'insa
 • Sanada kuusaa Qabeenyaa, wabummaa, abbuummaa qabeenyaa
 • Araara, qabannaa, mirkaneessa, waliigaltee gamtaa fi qaxarrii fi kkf
 • Ragaa Gibira, Taaksii fi Galii adda addaa
 

Murtii Gibiraa, taaksii fi Galii adda addaa ragaa sirrii irratti hundaa’e ni kennina

   

Waraqaa Qulqullummaa yeroon gabaabaa keessatti ni kennina

   

Waraqaa qulqullinaa Caal-baasii irratti hirmaachiisuu,gurgurtaa qabeenyaa, hayyama haromsuu, hayyama deebisuu fi xalayaa deeggarsaa biro yeroon ni kennina

 • Kaffaltii gibiraa fi taaksii irraa barbaadamu   xumuramu ragaa dhiyeessuu
 • Tilmaama gatii qabeenyaa
 • Ragaa bittaa fi gurgurtaa ittiin raawwate unkaa irratti guutuu fi
 • Herreegni dursee irraa hir’ifamuu isaatiif sanada qaama mootummaan kennameef (Gov’t voucher) unkaa qophaa’e irratti guutee dhiyeessuu
 • Diiklaarasiyoonii kaffalaan gibiraa dura dhiyeesse irratti hundaa’uun
 

Tilmaama galii guyyaa sochii daldala isaanii waliin wal-simu ni kennina

Sagantaa bahe irratti hundaa’uun

 

Herreegoota caalmaan galan yeroon gabaabaa keessatti ni deebifna

   

Qoodinsa galii Naannolee fi Federaalaa yeroo gabaabaa keessatti ni dabarsina

   

Tajaajila hayyama maashina gurgurtaa galmeessu yeroo gabaabaa keessatti kennuu

   

Tajaajila hayyama maashina gurgurtaa galmeessu yeroo gabaabaa keessatti ni kennina

 • Hayyama galmee guddaa
 • Hayyama daldalaa
 • Sertifikeetii VAT fi TIN
 • Waraqaa eenyummaa Gandaa
 • Damee daldalaa yoo jiraate
 • Waraqaa qulqullinaa (clearane)
 • Hayyama galmee guddaa, daldalaa jijjiirraan kenname
 • Sertifikeetii VAT fi TIN
 • Waraqaa eenyummaa Gandaa
 • Damee daldalaa yoo jiraate
 • Nagahee orijinaala dogaggorri irratti uumame
 • Nagahee haaraa sirreeffamni dogoggoraa itti taasifamee abbaa dhimmaaf kenname koppii
 • Waraqaa eenyummaa qaama bittaa raawwatee teessoo guutuu waliin
 • Z- riiportii gurgurtaa guyyaa sana raawwaree
 

Tajaajila jijjiirraa iddoo maashina gurgurtaa galmeessu   yeroo gabaabaa keessatti ni kennina

   

Doggora herreegaa maashina gurgurtaa irratti uumame deebii yeroo gabaabaa keessatti ni kennina

   

Galmee herreegaa dhiyatuu bara baraan odiitii gochuun beeksisa murtii gibiraa sirrii ta’e ni kennina

 • Ibsa baasii fi galii (income statement)
 • Ibsa iddaa fi qabeenyaa (balance sheet)
 •  sanada ibsa dullumaa agarsiisuu Depreciation)
 • sanadota baasii fi galii fi bittaa fi gurgurtaa agarsiisan

sanada ittiin eeggannoo, kkf

 

Our Services (Amharic)

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 6 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg