^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

News and update

Wixineen Labsiwwan Gibira Galii fi Bulchiinsa Taaksii MNO Mirkanaa’e

Labsiin gibira galii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa lakk.74/95 waggoota 14 dura labsamee hojii irra kan ture ta’uun isaa ni yaadatama.
Labsiin kun yeroo dheeraaf hojii irra kan turee fi haala qabatamaa sochii dinagdee ammaa jiru waliin hojjachiisuu irratti fooyya’insi waan barbaachiseef,
Sadarkaa guddina dingdee biyyaa fi naannoo keenyaa wajjin walsimuu fi sirna bulchiinsa gibiraa hammayyaa’aa fi si’ataa ta’e diriirsuun waan barbaachiseef;
Sirni kaffaltii gibiraa haqa qabeessa akka ta’uu fi galiiwwan gibirri itti hin kaffalamne saaphana gibiraa keessa akka galan gochuun barbaachisaa waan ta’eef; wixineen labsii gibira galii fi bulchiinsa taaksii Mootummaa Naannoo Oromiyaa qofa qofaatti qophaa’uun mariin sadarkaa garagaraatti irratti gaggeeffamaa tureera.
Haaluma kanaan, wixineewwan labsii qophaa’an kana Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee Caffee 5faa, waggaa 2ffaa Bara hojii 5ffaa Gurandhala 23-24/2009 Galma Caffeetti taa’een sagalee guutuun mirkanesseera.

Labsiin gibira galii BMNO lakk.202 tumame kun galii waliigalaa waggaa (annual turnover threshold) kaffaltoota gibiraa sadarkeessuuf (segmentation) gargaaru fooyyesseera.
Labsii duraa irratti gabateen galii 4 (A, B, C, D) qofaa kan ture galiwwan gibira irraa bilisa ta’an tarreessuun gabateen E dabalameera.
Keewwatoonni bulchiinsa taaksii labsiwwan gibiraa/taaksii kanneen biroo keessatti hammatamuun bakka adda addaa waan turaniif hojii irra oolchuu irratti rakkoo uumaa tureera. Labsii haaraa bulchiinsa taaksii MNO lakk.203 jedhamee tumame kana irratti ammoo keewwatoonni bulchiinsa taaksichaa mirkaneessan haala iftoominaa fi bal’ina qabuun qofaatti waan tumameef hojii irra oolchuufis ta’ee olaantummaa seerichaa kabachiisuuf haala kan mijeessuudha.
Walumaagalatti, labsiwwan haaraa tumaman kun rakkoolee labsii duraan turee hiikuun maddi galii mootummaa akka babal’atu gochuun galiin mootummaa guddatee guddinni eegalame akka itti fufu kan taasisu, ijaarsi sirna bulchiinsa gibiraa akka dhugoomu, haqa qabeessummaan taaksii akka mirkanaa’u, kaffaltoota gibiraatiif haalli kaffaltii gibiraa akka mijaawu gochuun itti quufinsa tajaajilaa kan mirkaneessu waan ta’eef labsiwwan kun baay’ee murteessoodha.
Hojii irra oolmaa labsichaaf karaa caasaa Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa sadarkaa sadarkaan jiruu gita hawaasaa hundaaf sadarkaa sadarkaan kallattii garagaraatiin hubannoon ni uumama.
Kaffaltoonnii gibiraas ta’ee hawaasni bal’aan carraa argamu hundaatti fayyadamuun labsii kana hubachuun hojii irra oolmaa isaatiif tumsa gochuun barbaachisaadha.

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 5 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg