^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Best Practices

BEST PRACTICES IN TAX ADMINISTRATION

Manneen Barnootaa keessatti Gumii Gibiraaf Taaksii babal’isuun lammii fedhiin Gibira kaffalu horachuudha.

 students

Baratoota Miseesaa Gumii Gibiraafi Taaksii M/B Qophaa’inaa Roobee

Kaayyoon Gibiraa fi Taaksiin sassaabamuuf inni guddaan bu’uuraaleen misoomaa babal’atanii dinagdeen biyyaa fooyya’ee hawaasni biyya tokkoo keessa jiraatu bu’uuraalee misoomaa irraa walqixa fayyadamaa akka ta’ufidha .

Kana dhugoomsuuf immoo hawwsa hubanoo gibiraa fi taaksii qabu horachuun lammii fedhiin gibira kaffalu kan biyaa jaalatu qabaachuun dhaloota boru biyya kana dhaaluuf hubannoo kennuun barbaachisaa dha. Dhaloota boru biyya dhaalu kana karaan ittin hubannoon kennamuuf keessaa tokko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Manneen barnootaa keessatti Gumii Gibiraaf Taaksii hundeessuun miseensota gumii gibiraa fi taaksiif hubannoo keennuun hubannoo argatanii hawwasa keessa jiraatan akka hubachiisan taasissuun hojii murteessa dha.Kunis, akka naanno Oromiyaatti jalqabbii gaariitu jira. Mani barumsa Qophaa’inaa Roobee Godina Baalee Magaalaa Roobeetti argama manneen barnootaa gumii Gibiraaf taaksii hundeessuun hubannoo wa’ee Gibiraa fi taaksi baratootaafis ta’e hawwaasaaf kennan keessaa isa tokko dha.                      

Mana barumsaa kantti Gumiin Gibiraa fi taaksii erga hundeeffamee bubbuleera. yeroo ammaa kanas baratootoni miseensa gumii Gibiraa fi Taaksii mana barumsaa fi wajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Baalee fi Bulchiinsa Magaalaa Roobee waliin ta’uun barattootaafis ta’ee hawwasa naannaa isaaniitif hubanoo waa’ee gibiraaf Taaksii kennaa jiraachuu isaanii mana barumsichaatii oggaanaan Gumii Gibiraaf Taakksii Barsiisaa Taayyee Gooftaa himaniiruu

Manneen Barnootaa keessati wa’ee gibiraafi taaksii baratoota hubachiisuun, alkallatiin hawaasa bal’aa hubachiisuu dha . Hubannoon hawasaa boru biyyaa dhaaluu cimee lammii fedhiin gibira kaffalu fi biyya jaallattu horannee gibira kaffaluu aadaa godhannee, bu’uuraalee misoomaa irraa walqixa fayyadamoo akka taanuuf Gumilee Gibiraaf Taaksii manneen barnootaa keessatti jajjabeessuun murteessaa waan ta’eef qindoominni Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Gumiwwan manneen barnootaa cimee yoo itti fufe garrii ta’a jedhan barsiisaa Taayyeen

Taye Gofta

 B/saa Taayyee Gooftaa Ogganaa Gumii Gibiraaf Taaksii m/b qopha’inaa Roobee

Mana barumsaa qopha’inaa Roobee keessatti barattoonni miseensa Gumii Gibiraaf taaksii tokko tokko akka jedhanitti erga miseensa gumii gibiraaf taaksii mana barumsaa ta’anii maalummaa gibiraaf Taaksii hubannoo akka argatan dubbattu

Barataa Milkeessaa Hundee fi barattuu Loomii Kaabbitoo mana barumsaa qopha’inaa Roobeeti barattoota Miseensa Gumii gibiraaf taaksiiti erga gumii Gibiraa fi taaksii keessatti hirmaannee waa’ee gibiraaf taaksii hubannoo argannee gibirri sassaabau deebi’ee haawsuma kaanfale karaa bu’uuraalee misoomaa manneen barnootaa, daandii,bishaan dhugaatii, keellaa fayyaa fi kan kana fakkaatan ijaaruun hawwasni wallqixa akka irraa fayyadamu hubannee hubachiisaa jiraa jedhan baratoonni kunneen.

Kana malees eraga Gumii Gibiraaf taaksii kan keessatti hirmaannee wa’ee gibiraaf Taaksii irratti mirgaa fi dirqama keenyaa barree yoo waa binnuu naga’ee gaafachuun dadaaltonnni naga’ee hin kennine akka nagaa’ee kennan hawaasni waa bittatu immoo meeshaa biteef naga’ee gaafachuun akka fudhatan hubannoo mana barmsstti arganne maatii keenyaafis ta’ee hawwasaa  hubannoo hin qabnee hubannoo kennuun hawaasa waa’ee gibiraaf taaksii hubannoo qabu horochuun lammii biiyyaa jaalattuu kan fedhiin gibira kanfalu horachaa jirraa jedhan.

Akka walii galaatti maneen barnootaa keessatti gumii gibiraaf gaaksii babbalisuun hawaasa barsiisu dha waan ta’eef maneen barnoota keessatti gumilee gibaraaf taaksii babalifnee hawaasa mirgaaf dirqamasaa isaa bekee fedhiin Gibira kaffalee biyyaa dinagdee guddatte iirraa walqixa fayyadamu haa horannuun dhaamsa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaati.

(Milkeessaa Sobbooqaatiin)

 

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 6 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg