^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Announcement

Beeksisa Caalbaasii

 

Abbaan Taayitaa Galiiwwani Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Loogoo/Asxaa Mana hojichaa ibsu qaamolee gahumsa qaban  caalbaasiin dorgomsiisee hojechiisuu barbaada.

Kanaaf qaamoleen ulaagaalee armaan gadii  guuttanii fi caalbaasii kana dorgomuu barbaaddan teessoo fi yeroo armaan gaditti  tarreeffame kessatti dhiyyattanii odeeffannoo dabalataattif sanada caalbaasii bitachuun akka dorgoman affeerra.

 1. Dorgomtoonni caalbaasii sanada caalbaasii bitachuu yoo dhuftan lakkoofa eenyummeesaa kaffalaa Gibiraa (TIN),Taaksii dabalata qabeenyaa(VAT),Ragaa gibiraarraa bilisa ta’uu ibsuu fi heeyyama daldalaa Haaromfame orijinaala qabatanii dhiyaachuu
 2. Dorgomtoonni sanada caalbaasii  bitachuun gatii ittiin dorgoman.caalbaasiin kun gaazeexaan bahee guyyoota hojii 15 keessati  hapheen samsamanii dhiyeessu qabu
 3. Caalbaasiin kun gaazexaan bahee gaafa guyyaa 15ffaa  sa’a 4:00 irratti cufame sa’a 4:30 irratti bakka  dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni isaanii jiranittii Daarektoreetii  bulchiina Faayinaansii fi qabeenyaa Abbaan Taayitaa Galiiwwanitti ifatti banama, dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni isaanii argamuu dhabuun caalbaasicha banamuu hin dorku,garuu guyyaa 15ffaa ‘n  guyyaa hojiin ala  yoo ta’e guyyaa hojii itti aanu  sa’aati jedhame tti cufamee banama
 4. Mani  hojichaa filannoo/mala biraa yoo argate caalbaasichaa gutuumaan guutu ykn gar-tokkeen haquu ni danda’a
 5. Teessoon:-Finfinnee Saarbet manneen hojii bulchiinsa mootummaa Naanno Oromiyaa Gamoo Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa fooqii  1ffaa Daarektoreetii  bulchiina Faayinaansii fi qabeenyaati
 6. Odeeffannoo Dabalataaf:-lakk.bilbilaa.0113717858/0113690041 bilbiltanii gaafachuu ykn  website Abbaa Taayitichaan www.ora.gov.et ilaaluun ni danda’ama.

Abbaan Taayitaa Galiiwwani Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

 

Kaffaltoota gibira Bulchiinsa mootummaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamtan hundaaf

 

Gali gibira/taaksii kaffaluun dirqama lammumma bahuun gahee misooma naannoo/biyya keenya keessatti qabnu yaa gumachinu jechaa; akkata labsi Gibira Galii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. 74/1995 kewwata 66 fi 68 jaalaattii ibsameen kaffaltoonni gibira gali kira mana/gamoo fi bu’a sochii daldala dhunfaa irra argatan hundii;

 

 1. Sadarka “A” kan taatan Adooleessa 01/2006 irraa hanga Onkolooleessa 30/2007
 2. Sadarka “B” kan taatan Adooleessa 01/2006 irraa hanga Hagayya 30/2006 ttii

 

 1. Sadarka “C” kan taatan Adooleessa 01/2006 irraa hanga Adooleessa 30/2006 jiruu keessattii qaaman waajjira Abbaa Taayita Galiwwan Oromiyaa galmeen keessan jiruttii dhiyachuun galii isinirra eeggamuu akka kaffaltan ni hubachisna.

 

Dursanii qopha’uun gibira ofiirra kaffalchuun hiriraa hin bararbachisnee gara dhuma yeroo ta’ee kana keessatti qunnamuu danda’uu irra of qusachuun beekumsa.

 

 

በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳር ለሚትገኙ ግብር ከፋዮች በሙሉ

 

ህግን በማክበር ግብርን በወቅቱ መክፈል የዘግነት ግዴታችን በመወጣት በክልላችንና በሀገራችን በሚካሄደዉ ልማት ሥራ የድረሻችንን እንወጣ እያልን፡ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 74/1995 አንቀጽ 66, 68 መሠረት፤

 

ከቤት ወይም ሕንፃ ክራይ እና ከግል ንግድ ሥራ ትርፍ ገቢ ግብር ከፋይ የሆናችሁ፤

 

 1. ደረጃ "ሀ"       ከሐምሌ 01/2006 እስከ ጥቅምት 30/2007
 2. ደርጃ "ለ" ከሐምሌ 01/2006 እስከ ነሐሴ 30/2006
 3. ደረጃ "ሐ" ከሐምሌ 01/2006 እስከ ሐምሌ 30/2006 ባለዉ ጊዜ ወስጥ የግብር ከፋይ መዝገባችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዎች ባለሥልጣን ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በአካል በመገኘት የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፍሉ እናስገነዝባለን፡፡

 

ቀድሞ በመዘጋጀት ግብርን በወቅቱ መክፈል በስተመጨረሻ ልከሰት ከሚችለዉ አላስፈላጊ የወረፋ ሰልፍ ራስን ማዳን አዋቅነት ነዉ፡፡

 

የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለሥልጣን

 

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 4 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg