^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Home

lamessa2

 

Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa gaggeessuun barbaachisaa akka ta’ee fi hojimaata hordofamuu qabu barreeffamni hubachiisu karaa Daarekterri Daayrektoreetii Oditii fi Investigeshinii Galii ATGO Obbo Lammeessaa Ayyalaa barreeffama dhimma sakatta’insa daladala seeraan alaa hirmaattootaaf dhiyeessuun mariin irratti gaggeeffameera. Haaluma walfakkaatuun qajeelfamni sirna hooggansaa sektera galii hooggansa bilchiina qabu kennisiisuuf gumaachu karaa waajjira olaanaa qophaa’ee Daarektera Olaanaa ATGO Obbo Ahimad Tusaatiin hirmaattootaaf orenteshiniin irratti kennameera.

Hirmaattonni waltajjichaas qajeelfamichi milkaa’ina hojii fi gahumsa hooggansaa cimsuu keessatti gumaachaa guddaa waan qabuuf itti hoogganamanii hojjachuuf kan itti waliigalan ta’uu mirkaneessaniiru. Waltajjiin yaa’ii hoogggansa galii waggaatti yeroo lama kan gaggeeffamu waan ta’eef hanga yaa’ii itti aanuutti huduu gahee isaa qooddachuun hanqinaalee hojii keessatti mul’atan kana sadarkaa saarkaan furuun dhimma murteessaa ta’uu isaa irratti waliigalameera.

Xumura waltajjichaa irratti Daarekterri Olaanaan ATGO Obbo Ahimad Tusa qajeelfamaa fi kallattii hojii kennanniin hojimaataa fi maqaa badaa sektera galii irra jiruu fi uummanni ittiin balaalleffatu sirreessuu fi roga gaariin ijaaruuf gaheen hooggansaa gahee bakka bu’insa hinqabne waan ta’eef hojimaata diriire kana qofaan hoogganamuun of irraa ka’uun hunduu kutannoon of irratti qabsaawuu fi kanneen biroo irratti qabsaa’uun sirreessuun akka danda’amu dhaamaniiru.

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 7 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg