^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Home

heads

 

Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan dhiyeessan yammuu ta’u raawwiin sassaabbii galii gadi bu’aa akka ta’e ibsameera. Sababa raawwii gadi buusan keessaa; jalqabarra kaasee boqonnaa qophii gahaan taasifamuu dhabuu, hordoffii fi deggarsi laafaa ta’uu, xiyyeeffannoo fi kutannoon hooggansa bilchina qabu kennuu dhabuun akka rakkoolee ijootti adda bahaniru. Akka naannoo keenyaatti sababoota adda addaa irraa kan ka’e bara 2003 as haala walfakkaatuun tilmaamni galii guyyaa waan hingaggeeffamneeftilmaama galii guyyaa kaffaltoota gibiraa karaa haqa qabeessa, amanamaa fi hirmaachisaa ta’een gaggeessuuf akka naannootti qophii gahaan taasifamaa jira. Hirmaattonnis hubannoo argatanii qophii gochuun tilmaamni galii guyyaa haala qulqullina qabuun akka gaggeeffamuuf wixineen qajeelfamaa hojimaata tilmaama galii guyyaa bara 2009 karaa Daarektera Daayrektoreetii Murtii,Hordoffii fi Sassaabbii Galii ATGO Obbo Abdiisaa Dhufeeraa dhiyaatee irratti mari’atameera. Tilmaamni galii guyyaa kaffaltoota gibiraa bara kana(2009) gaggeeffamu kan yeroo kami caalaa iyyuu xiyyeeffannoo guddaan kan hoogganamuu fi raawwatamuu qabu akka ta’e ibsameera. Akkaatuma kanaan raawwachuuf qophiin barbaachisaa ta’e hunduu akka taasifamuu fi hirmaattonni waltajjichaas komiin kaffaltoota gibiraa dhima kanaan walqabatee bal’inaan kan jiru waan ta’eef rakkoo bulchiinsa gaarii gama kanaan jiru furuu fi haqa qabeessummaa gibiraa/taaksii mirkaneessuun walitti dhufeenya kaffaltoota gibiraa fi sektera kan galii kan cimsu waan ta’eef amuma irraa eegalanii qophii barbaachisaa ta’e gochuun xiyyeeffannoon kan hojjatan ta’uu mirkaneessaniiru.

 

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 6 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg