^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Home

 umar

Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa sadarkaa duraatti Uummanni komii irraa qabu keessaa tokko sektera galii waan ta’eef Mootummaan dallansuu Uummata kana hubachuunsirreessuuf xiyyeeffannoo olaanaa itti kennee hordofaa jira jedhan. Fedhii hawaasaa dabalaa jiru guutuun kan danda’amu yoo galiin duguugamee sassaabame qofa. Waan kana ta’eef rakkoo sektera galii hiikuu keessatti qaamni hunduu tumsuu akka qabu dubbatan. Raawwiin sassaabbii galiis kan gadi bu’eef maddi galii dhibee utuu hinta’in haqummaan waan hir’ateef kan kaffalu gammadee hinkaffalu, kan kaffalchiisuus onnatee   hamileen   kaffalchiisuu   hindandeenye jedhan. Ka’umsimmoo rakkoo kirasassaabdummaa hojimaata sassaabbii galii keessatti mul’atu keessumaa hojii oditiin walqabatee komii fi sodaa uummanni qabu guddaa waan ta’eef hooggansii fi hojjattoonni sektera kanaa hatattamaan kana sirressuun maqaa badaa kana jijjiiruu akka qaban akeekkachiisan.

Rifoormiwwan   fi   Teekinolojii   Qunnamtii   fi Odeeffannoo ba’anii jiran sirriitti hojii irra oolchuu fi hojii     ofii mo’achuun   quuqamaan   hojjachuun barbaachisaadha jedhan. Hojii tilmaama galii guyyaa bara kana gaggeeffamu keessatti yoo dhugaa fi haqaan hojjanne madaan uummata keenyaa fayyuu jalqaba, haaromsi keenyas ni dhugooma waan ta’eef kanaanis sadarkaa kaffaltoota gibiraa keenyaa sirriitti murteessuu, madda galii babal’isuu fi haqa mirkaneessuu waan dandeenyuuf akka   mootummaatti   xiyyeeffannoo   addaatiin   kan hoogganamu ta’e ibsaniiru.

Walumaagalatti, uummata waliin sirriitti araaramuuf sekteroota irratti hojjatamuu qaban akka mootummaatti adda ba’an keessaa tokko sektera galii waan ta’eef Mootummaan rakkoo sekterichi qabu furuu fi deggarsa barbaachisaa ta’e hundaa gochuun gama hundaan kan cina dhaabbatu ta’uu mirkaneessaniiru.

 

 

 

 

 

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 7 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg